Mini-Pez Final Fantasy

Mini-Pez Final Fantasy

7/29//2010

Knight

Blue Stem

Ryukishi

Blue Stem

 

Samuri

Black Stem

 

Shirmodoushi

Gold Stem

 

Tokimadoushi

Red Stem